Happy Birthday Eliza Heijligers!

Stichting “De Stichting” groeit!

er ere van Eliza Heijligers 23e verjaardag vandaag ben ik blij te vermelden dat “De Stichting” intussen meerdere sponsoren heeft.

Click here for the original post!

--

--

Cosmologist gone #Rogue. Embodiment coach for the technologically gifted. Voor Nederland: Drs. B. — Sterrenkundige en #WetenschapsFilosoof.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B.M.R. Heijligers

Cosmologist gone #Rogue. Embodiment coach for the technologically gifted. Voor Nederland: Drs. B. — Sterrenkundige en #WetenschapsFilosoof.